Vi som är medlemmar i BKF förenas av vårt syfte; att skapa ett tryggare samhälle. Vi har med grundläggande värderingar rörande etik, säkerhet och transparens skapat en branschstandard för bakgrundskontroller, så att vi kan agera så rättvist och oberoende som möjligt. Med denna branschstandard minskas risken att en falsk trygghet skapas, vilket ofta är fallet då begränsade kontroller görs. Detta eftersom man inte tillvaratar alla de möjligheter som finns för att avgöra en persons lämplighet i en rekryteringsprocess.  

Medan vissa andra aktörer endast fokuserar på en eller ett fåtal delar av en individs bakgrund, som till exempel ett brottsregisterutdrag, anser vi att det genom flera obligatoriska kontrolldelar skapas en mer mångsidig och komplex bild, som ger en rättvisare bedömning. Rättvisare för både beställaren och för den som bakgrundskontrolleras.  

BKF:s gemensamma definition, tillika vår branschstandard, för vad en bakgrundskontroll minst ska innehålla är följande: 

  1. Verifiering av identitet
  2. Ekonomiska uppgifter
  3. Rättsliga ärenden
  4. Analys utförd av kvalificerad personal 

Detta är alltså en minimigräns för vad bakgrundskontroller bör innehålla, för att ge en så objektiv bild som möjligt.  

Alla vi företag som ingår i branschföreningen BKF lever självklart upp till branschstandarden, så att vi kan få en så trygg och etiskt riktig bransch som möjligt.  

BKF:s ambition är att vara en kvalitetssäkring för bakgrundskontroller inom rekrytering, regelefterlevnad och investeringsunderlag. Vi är även en kvalitetsstämpel som intygar att ett företag värnar den personliga integriteten och följer rådande lagar och regler. Vi upplever redan att det börjar bli en självklarhet för beställare och kunder att ställa höga krav på sina leverantörer. Ett medlemskap i BKF är ett utmärkt hjälpmedel i detta.  

Att arbeta med ett BKF-bolag är en kvalitetsstämpel. Därför har vi tagit fram just en stämpel.  Den står för en kvalitetsstandard som garanterar att företaget uppfyller alla av oss uppsatta krav för bakgrundskontroller.