En och samma branschstandard

BKF:s branschstandard motiveras med att en allt för begränsad kontroll skapar en falsk trygghet, som gör att man inte i tillräckligt stor utsträckning tillvaratar andra möjligheter att bedöma en persons lämplighet för anställning.

En bakgrundskontroll ska ge en rättvisande bild – både för den som blir granskad och för den som beställt en. Branschens gemensamma definition av vad en bakgrundskontroll minst ska innehålla för att skapa en rättvis och oberoende bild.

1. Verifiering av identitet
2. Ekonomiska uppgifter
3. Rättsliga ärenden
4. Analys utförd av kvalificerad personal

Etiska riktlinjer

Följande riktlinjer syftar till att ge vägledning för vilka etiska hänsyn medlemmar i BKF bör ta i förhållande till sina kunder och de personer som granskas.

  1. Alltid värna om samtliga parters integritet.
  2. Hantera all information konfidentiellt.
  3. Leverera tjänster till uppdragsgivare som är företag, myndigheter och organisationer.
  4. Endast rapportera relevant information.
  5. Inte rapportera känslig information som kan utgöra underlag för diskriminering.
  6. Ha en upprättad policy och rutin för hantering och behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.
  7. Ha vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter.

MEDLEMMAR

Klicka på loggorna nedan för att komma till respektive medlemsföretags webbsida