BKF är en branschförening för professionella bakgrundskontrollföretag. Vi är således en kvalitetsstämpel på att ett företag följer lagar och regler och värnar den personliga integriteten.

BKF driver branschgemensamma frågor gentemot myndigheter och andra, samt ger medlemmarna stöd i olika frågor. Vi är övertygade om att kunder som köper bakgrundskontroller föredrar leverantörer som tillhör BKF. De vet då att tjänsterna håller en hög standard och är utförda av professionella personer.

En och samma branschstandard

BKF har tagit fram en branschstandard som motiveras med att en allt för begränsad kontroll skapar en falsk trygghet, som gör att man inte i tillräckligt stor utsträckning tillvaratar andra möjligheter att bedöma en persons lämplighet för anställning.

En bakgrundskontroll ska ge en rättvisande bild – både för den som blir granskad och för den som beställt en. Branschens gemensamma definition av vad en bakgrundskontroll minst ska innehålla för att skapa en rättvis och oberoende bild är:

1. Verifiering av identitet
2. Ekonomiska uppgifter
3. Rättsliga ärenden
4. Analys utförd av kvalificerad personal

BKF:s kvalitetsstämpel

Alla vi företag som ingår i branschföreningen BKF lever självklart upp till branschstandarden, så att vi kan få en så trygg och etiskt riktig bransch som möjligt.

BKF:s ambition är att vara en kvalitetssäkring för bakgrundskontroller inom rekrytering, regelefterlevnad och investeringsunderlag. Vi är även en kvalitetsstämpel som intygar att ett företag värnar den personliga integriteten och följer rådande lagar och regler. Vi upplever redan att det börjar bli en självklarhet för beställare och kunder att ställa höga krav på sina leverantörer. Ett medlemskap i BKF är ett utmärkt hjälpmedel i detta.

Att arbeta med ett BKF-bolag är en kvalitetsstämpel. Därför har vi tagit fram just en stämpel. Den står för en kvalitetsstandard som garanterar att företaget uppfyller alla av oss uppsatta krav för bakgrundskontroller.

Läs mer här ->

Etiska riktlinjer

Följande riktlinjer syftar till att ge vägledning för vilken etisk hänsyn medlemmar i BKF bör ta i förhållande till sina kunder och de personer som granskas.

  1. Alltid värna om samtliga parters integritet.
  2. Hantera all information konfidentiellt.
  3. Leverera tjänster till uppdragsgivare som är företag, myndigheter och organisationer.
  4. Endast rapportera relevant information.
  5. Inte rapportera känslig information som kan utgöra underlag för diskriminering.
  6. Ha en upprättad policy och rutin för hantering och behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.
  7. Ha vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter.

MEDLEMMAR

Klicka på loggorna nedan för att komma till respektive medlemsföretags webbsida