BKF är en branschförening för professionella bakgrundskontrollföretag. Vi är således en kvalitetsstämpel på att ett företag följer lagar och regler och värnar den personliga integriteten.

BKF driver branschgemensamma frågor gentemot myndigheter och andra, samt ger medlemmarna stöd i olika frågor. Vi är övertygade om att kunder som köper bakgrundskontroller föredrar leverantörer som tillhör BKF. De vet då att tjänsterna håller en hög standard och är utförda av professionella personer.

Den 31:a maj 2023 träffades BKF för att klubba igenom ett unikt beslut där man inför en standard för god sed och GDPR-praxis för bakgrundskontroller. Detta för att särskilja oss som gör rättssäkra och transparanta bakgrundskontroller från de oseriösa bolagen i branschen. Genom att fastställa tydliga riktlinjer för god bakgrundskontrollsed och GDPR-praxis är syftet att främja säkerhet och hög kvalitet för våra medlemmar, deras klienter och individer.

Riktlinjerna befäster BKF:s ställning och är minimumkrav för våra medlemmar. Ett medlemskap i branschföreningen är därmed exklusivt för kvalitativa aktörer som erbjuder GDPR-säkrade processer. Genom införandet av detta beslut arbetar BKF för att skapa en branschkultur som möter arbetsgivares behov av att fatta informerade och välgrundade anställningsbeslut samtidigt som man värnar om individens integritet. Läs mer om beslutet här: Standard för god sed och GDPR-praxis.

En och samma branschstandard

BKF har tagit fram en branschstandard som motiveras med att en allt för begränsad kontroll skapar en falsk trygghet, som gör att man inte i tillräckligt stor utsträckning tillvaratar andra möjligheter att bedöma en persons lämplighet för anställning.

En bakgrundskontroll ska ge en rättvisande bild – både för den som blir granskad och för den som beställt en. Branschens gemensamma definition av vad en bakgrundskontroll minst ska innehålla för att skapa en rättvis och oberoende bild är:

1. Verifiering av identitet
2. Ekonomiska uppgifter
3. Rättsliga ärenden
4. Analys utförd av kvalificerad personal

Etiska riktlinjer

Följande riktlinjer syftar till att ge vägledning för vilken etisk hänsyn medlemmar i BKF bör ta i förhållande till sina kunder och de personer som granskas.

  1. Alltid värna om samtliga parters integritet.
  2. Hantera all information konfidentiellt.
  3. Leverera tjänster till uppdragsgivare som är företag, myndigheter och organisationer.
  4. Endast rapportera relevant information.
  5. Inte rapportera känslig information som kan utgöra underlag för diskriminering.
  6. Ha en upprättad policy och rutin för hantering och behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.
  7. Ha vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter.

MEMBERS

Click on each logo to visit the company’s website.

Logga Validata BKF
Nordic Level Group