Sverige står mitt i en kris. Den organiserade brottsligheten når ut i allt fler samhällsviktiga funktioner. Vi ser hur viktiga nämnder, utskott och kommunala bolag infiltreras. Skattepengar rinner ut till kriminella aktörer. Samtidigt ökar kraven på kommuners och näringslivets brottsförebyggande arbete men förutsättningarna för att lyckas är begränsade.

I Södertälje valde kommunledningen att som första kommun i landet införa omfattande bakgrundskontroller av samtliga anställda. Avsikten var att värna om kommuninvånarnas trygghet och ytterst försvara kommunens möjlighet till oberoende myndighetsutövning. Avsikten var rätt. Genom att kontrollera nyanställda och befintligt anställda löpande var målet att förhindra att kriminella infiltrerade den kommunala verksamheten. På så vis skulle man skydda redliga medarbetare och invånare. Utmaningen för kommunen var att komma åt kriminella element och samtidigt hitta rätt i ett Sverige med höga krav på integritet och regelefterlevnad.

I en bransch med många bakgrundskontrollaktörer som enkelt etablerar sig och som lovar snabb och effektiv bättring är det därför lätt att gå fel. Justitieombudsmannen (JO) anser att Södertälje kommuns kontroller med dess utformning och omfattning strider mot skyddet för den personliga integriteten.

Vi medlemsbolag inom branschföreningen Bakgrundskontrollsföretagen (BKF) har lång erfarenhet av dessa frågor och vi förstår kritiken.

När människors bakgrund ska granskas är det avgörande att den som utför granskningen förstår och har respekt för det hantverk som ska genomföras. Det är viktigt att ha tillit till själva granskningen och att man förstå varför och hur processen gynnar kommunen och dess invånare. Det ska också poängteras att JO inte hade mycket att kommentera kring att genomföra bakgrundskontroller vid nyanställningar.

Nya krav kräver vägledning – och de rätta verktygen

Kriminaliteten har blivit så omfattande att en ny lag om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet trädde i kraft sommaren 2023.

Ett sätt för kommuner så väl som näringslivet att motarbeta arbetskriminalitet är genom att veta vilka som nyanställs och arbetar inom sin verksamhet. Det handlar om att skydda både verksamheten, andra medarbetare och utomstående.

Vår bransch växer, det är bra. För fler kommer att behöva genomföra bakgrundskontroller på medarbetare. Men det är en självklarhet att medarbetarnas integritet ska skyddas. Just därför är det avgörande att de bakgrundskontroller som genomförs, görs på rätt sätt. Vi kan till och med tycka att det är för enkelt att starta ett bakgrundskontrollföretag idag.

Branschen värnar om integriteten som JO

Bakgrundskontrollföretagen, BKF, är en branschförening för professionella bakgrundskontrollföretag. Företag som vill skapa trygga arbetsplatser på rätt sätt. BKF har infört en standard för god branschsed, vi har en gemensam GDPR-praxis och krav på IT-säkerhet i processen för bakgrundskontroller. Detta för att kvalitetssäkra rättssäkra och transparanta bakgrundskontroller, och särskilja dessa från oseriösa bolag i branschen.

Det ska vara lätt att göra rätt. Så, dra rätt slutsatser av JO:s kritik! Bakgrundskontroller kommer att behöva genomföras i Södertälje och det finns seriösa aktörer och vi vill bli fler.

Det är inte lätt att vara först ut, men vi kan lära oss av de som gick före och vågade. Det finns ett behov av riktlinjer och vägledning. Inte som hindrar möjligheten för arbetsgivare att genomföra bakgrundskontroller, utan som ser till att ställa de rätta kraven på branschen.

BKF – Bakgrundskontrollföretagen vars medlemsbolag är:

2Secure

PrimeSafe AB

SRS Security

Tempest Security AB

ToFindOut

Valida AB

Validata

Nordic LEVEL Group AB (publ) (ansökansprocess pågår)