Göteborg, 2023-05-31

Med anledning av det senaste årets kritik mot bakgrundskontroller i allmänhet och vissa aktörer i synnerhet tillkännager idag Bakgrundskontrollföretagen (BKF) införandet av en standard för god sed och GDPR-praxis. Detta för att särskilja oss som gör rättssäkra och transparanta bakgrundskontroller från de oseriösa bolagen. Genom att fastställa tydliga riktlinjer för god bakgrundskontrollsed och GDPR-praxis är syftet att främja hög kvalitet och säkerhet för våra medlemmar, deras klienter och individer.

Som en samlad och seriös aktör inom branschen strävar BKF efter rättssäkra och transparanta bakgrundskontroller. Bakgrundskontrollföretagen erkänner därmed behovet av självreglering inom branschen för att säkerställa vårt existensberättigande samtidigt som vi stärker vår viktiga samhällsbärande roll för en hållbar arbetsmarknad och tryggare arbetsliv för alla parter.

Riktlinjerna för god bakgrundskontrollsed kommer att befästa BKF:s ställning och såklart vara minimumkrav för våra medlemmar. Ett medlemskap i BKF kommer att vara exklusivt för kvalitativa aktörer som erbjuder GDPR-säkrade processer. Genom införandet av riktlinjer för god bakgrundskontrollsed och GDPR-praxis strävar BKF även efter att skapa en branschkultur som värnar om individens integritet och samtidigt möter arbetsgivares behov av att fatta informerade och välgrundade anställningsbeslut.

Då GDPR har funnits i flera år har praxis redan byggts upp hos många. Det finns därav ingen större osäkerhet kring de arbetsmetoder som seriösa aktörer följer idag. För att tydliggöra och kunna ställa krav på branschen har dock BKF nu etablerat en standard för god sed och GDPR-praxis, som motsvarar branschstandarden för bakgrundskontroll.

– Det här är en bra utgångspunkt för alla aktörer att förhålla sig till, såväl köpare som leverantörer. För alla parter som kommunicerar någon sorts kvalitet är denna branschsed ett minimum, också legalt, säger BKF:s ordförande Birgitta Edlund.

Vår standard för god sed och GDPR omfattar följande viktiga principer:

  • Legal grund för behandling av personuppgifter: Den huvudsakliga principen är att den lagliga grunden för bakgrundskontroller är intresseavvägning enligt artikel 6 i GDPR. Dessutom tillämpas ändamålsbegränsning (som återspeglas i vår personuppgiftspolicy) och principen om uppgiftsminimering, vilket innebär att alla behandlade personuppgifter måste vara relevanta för ändamålet med kontrollen. Intresseavvägningen innebär också att bakgrundskontroller inte ska utföras på fler personer än de som är relevanta för befattningen.
  • Personuppgiftsansvarig: BKF-bolaget fungerar som personuppgiftsansvarig under förutsättning att bakgrundskontrollen är egenhändigt och självständigt framtagen.
  • Hantering av känsliga personuppgifter inom ramen för bakgrundskontroller: Den huvudsakliga principen är att undvika behandling av särskilt känsliga personuppgifter enligt artikel 9 i GDPR. Om sådana uppgifter förmedlas måste det ske i enlighet med vår policy och våra interna rutiner som värnar kandidatens integritet.
  • Individens rättigheter: BKF-bolaget ska tillvarata rättigheterna för den individ som bakgrundskontrolleras så mycket som möjligt utan att inskränka på varken syftet eller ändamålet med bakgrundskontrollen. Kandidat/individ ska informeras om att en bakgrundskontroll ska genomföras och i vilket syfte. Denne har också rätt att få tillgång till sina behandlade personuppgifter under den tid som dessa finns tillgängliga.

Utöver dessa punkter ska alla medlemmar i BKF även ha:

  • Personuppgiftspolicy med ansvarig DPO. I samma personuppgiftspolicy framgår det också hur länge personuppgifterna sparas.
  • Bakgrundskontrollpolicy för egen intern rekrytering.
  • Rutin för kontinuerlig utbildning av personal inom våra respektive expertisområden.
  • Informationssäkerhetspolicy.

// Bakgrundskontrollföretagen BKF, vars medlemmar är: 2Secure, PrimeSafe, SRS, Tempest Security, ToFindOut (ordförande VD Birgitta Edlund), Valida & Validata Group.

För mer information och vid frågor kontakta BKF:s ordförande Birgitta Edlund (birgitta.edlund@tofindout.se). Läs mer om Bakgrundskontrollföretagen (BKF) och våra drivkrafter och aktioner för att skapa en seriösare bakgrundskontrollbransch här.