Bakgrundskontrollföretagen BKF Årsmöte 2015

Tid: 22 maj kl 10-11
Plats: Barnhusgatan 3, ToFindOuts lokaler

Årsmötets deltagare

 • Henrik Carlbark, 2Secure AB
 • Birgitta Edlund, ToFindOut AB
 • Zendry Svärdkrona, Gothia Protection Group AB och mötets ordförande

Protokoll

 1. Zendry Svärdkrona hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Zendry Svärdkrona valdes till mötets ordförande och sekreterare
 4. Birgitta Edlund valdes att mötets sekreterare.
 5. Henrik Carlbark valdes att jämte sekreterare justera dagens protokoll.
 6. Röstlängden fastställdes.
 7. Kallelse till årsmötet skickades via mej en månad före mötets datum.
 8. Birgitta Edlund föredrog resultat- och balansräkning och deltagarna fastställde årets balans- och resultaträkning (2014).
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 10. Medlemsavgiften för kommande räkenskapsår fastställdes till 10.000sek och en inträdesavgift om 15.000sek som erläggs i enlighet med föreningens stadgar.
 11. Deltagarna valde Zendry Svärdkrona till styrelseordförande.
 12. Övriga ledamöter till styrelsen valdes Henrik Carlbark och Birgitta Edlund.
 13. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
 14. Inga övriga frågor kvarstår.
 15. Mötet avslutades.