Bakgrundskontrollföretagen BKF Årsmöte 2014

Tid: 4 juni kl 11 – 13
Plats: Militärsällskapet, Valhallavägen 104, Stockholm

Årsmötets deltagare

 • Henrik Carlbark, 2Secure AB
 • Birgitta Edlund, ToFindOut AB
 • Inger Jonasdotter, BKF
 • Zendry Svärdkrona, Gothia Protection Group AB

Protokoll

 1. Inger hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Inger Jonasdotter valdes till mötets ordförande och sekreterare
 4. Birgitta Edlund valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
 5. Röstlängden fastställdes.
 6. Kallelse till årsmötet skickades via mail den 4 juni 2014
 7. Inger Jonasdotter föredrog styrelsens verksamhetsberättelse (bil 1)
 8. Birgitta Edlund föredrog revisionsberättelsen och deltagarna fastställde årets balans- och resultaträkning (2013).
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 10. Medlemsavgiften för kommande räkenskapsår fastställdes till 10.000sek och en inträdesavgift om 15.000sek som erläggs i enlighet med föreningens stadgar. Mötet beslutades att nuvarande medlemmar under 2014 erlägger en engångssumma om 10.000sek för att täcka löpande utgifter. Mötet fastslog också årsarvodet för ordförande till 40.000sek (exkl moms).
 11. Deltagarna valde Inger Jonasdotter till styrelseordförande.
 12. Övriga ledamöter till styrelsen valdes Henrik Carlbark, Birgitta Edlund, Zendry Svärdkrona.
 13. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
 14. Inga övriga frågor kvarstår.
 15. Mötet avslutades.